امداد خودرو در بزرگراه همت:

قبل از نحوه امداد رسانی در خصوص محدوده های مختلف تهران باید گفت: امداد خودرو در هر یک از مناطق مختلف تهران

به سبب گستردگی و دامنه وسیع امداد رسانی ، تیم خودرو را هم درگشت روزانه و هم در گشت شب به گونه ای تقسیم نموده

است که کلیه محورها تا حداکثر توان این مجموعه قابل پوشش دهی باشد.

امداد خودرو در بزرگراه همت- امداد خودرو شهر و امداد 24 ساعته در بزرگراه امداد- نیسان یدک کش همت

Leave a Comment