خیلی از هموطنان عزیز هنگام آدرس دادن جهت مراجعه تیم امداد دچار ایرادات بزرگ می شوند،

هر چند ما شرایط همه افرادی که دچار سانحه یا هر نوع خسارتی که سبب شده است

که دیگر نتوانند مسر خود را ادامه دهند هستیم. تفاوت آزادراه و بزرگراه را در ادامه توضیح خواهیم داد.

آزادراه:

آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف

رفت و برگشت و دو طرف آن نیز محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله

راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.همانند:

امداد خودرو در آزادراه خلیج فارس ، آزادراه تهران شمال- امداد خودرو در آزادراه تهران کرج

بزرگراه:

راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده

باشد و به طور معمول دارای تقاطع های غیر همسطح است. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده

نیز داشته باشد.مثل بزرگراه همت- بزرگراه خرازی- بزرگراه هاشمی رفسنجانی

Leave a Comment