عدم چراغ راهنما و شرایط علامت دادن- به هنگام نداشتن چراغ راهنما چطور باید به رانندگان دیگر علامت بدهیم/با نمایش دست به شکل افقی گردش به چپ خواهید داشت و برای نمایش و چراغ راهنما راست دست را به سمت بالا نگه دارید و برای توقف یا ایست دست خود را به سمت پایین از آرنج خم کنید