مقررات رانندگی- مسیر و جهت عبور شامل رانندگان کلیه وسیله نقلیه موظفند از خط عبور یا مسیر عبوری سمت راست راه حرکت نمایندمگر در موارد زیر: الف)- هنگام سبقت از وسیله نقلیه جلو ب)- هنگامی که سمت راست راه به هر علتی
Read More