نمره منفی های جریمه رانندگی یکی از مواردی که هر راننده ای را نسبت به جریمه و نوع جریمه به فکر می برند نمره منفی گواهینامه است. بهتر میتوان گفت خیلی از رانندگان نمیدانند مثلا در صورت تخلف مارپیچ و یا سبقت
Read More

عدم چراغ راهنما و شرایط علامت دادن- به هنگام نداشتن چراغ راهنما چطور باید به رانندگان دیگر علامت بدهیم/با نمایش دست به شکل افقی گردش به چپ خواهید داشت و برای نمایش و چراغ راهنما راست دست را به سمت بالا نگه دارید و برای توقف یا ایست دست خود را به سمت پایین از آرنج خم کنید

آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت و دو طرف آن نیز محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.