میکانیک غرب تهران: یکی از بهرتین خدمات مجموعه امداد خودرو شهر اعزام میکانیک به محل خودرو هموطنان می باشد که به هر علتی خودرو و وسیله نقلیه آنان از ادامه راه بازمانده و یا اصلا شروع به حرکت نمیکند. مهمترین چیز اعزام
Read More

قفل شدن ترموستات | امداد خودرو : دلایل قفل شدن ترموستات خودرو چیست؟ چه کارهایی لاطم هست انجام دهیم تا ترموستات خودرو این چنین قفا نشود؟ شماره امداد خودرو و قفل شدن ترموستات : تماس با امداد خودرو شهر در رابطه با
Read More