میکانیک غرب تهران: یکی از بهرتین خدمات مجموعه امداد خودرو شهر اعزام میکانیک به محل خودرو هموطنان می باشد که به هر علتی خودرو و وسیله نقلیه آنان از ادامه راه بازمانده و یا اصلا شروع به حرکت نمیکند. مهمترین چیز اعزام
Read More

قفل شدن ترموستات | امداد خودرو : دلایل قفل شدن ترموستات خودرو چیست؟ چه کارهایی لاطم هست انجام دهیم تا ترموستات خودرو این چنین قفا نشود؟ شماره امداد خودرو و قفل شدن ترموستات : تماس با امداد خودرو شهر در رابطه با
Read More

آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت و دو طرف آن نیز محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.