نمره منفی های جریمه رانندگی یکی از مواردی که هر راننده ای را نسبت به جریمه و نوع جریمه به فکر می برند نمره منفی گواهینامه است. بهتر میتوان گفت خیلی از رانندگان نمیدانند مثلا در صورت تخلف مارپیچ و یا سبقت
Read More