امداد جاده همانند هر کار تخصصی دیگر دارای اصول و قواعدی است که همه هموطنان باید آن را رعایت کنند و به اصول و قوانین آن پایند باشند.

طبق آمار پلیس راه تهران بزرگ بسیاری از تصادفات در صورتی پیش خواهد آمد که در تصادف اولیه اصول و قواعد امداد خودرو جاده رعایت نشده و سبب به وجود آمدن تصادف ثانویه شده است بیش از پیش باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که امداد جاده را رعایت کنیم که مختصر بیان خواهد شد.

Leave a Comment