امداد خودرو در جنت آباد :

امداد رسانی در تمانی محل های تهران مخصوصا در غرب تهران و هم پوشانی شدید امداد خودرو ها با توجه به ایام خاص همچون تابستان که

تمامی خودرو در ترافیک سطح شهر تهران دچار می شوند ادامه خواهد داشت تا کمتر هموطنان عزیز وقت و زمان خود را در رابطه با خرابی

یا نقص فنی و یا تصافات به هدر دهند.

Leave a Comment