امداد خودرو سعادت آباد ، یکی از مناطق شهر تهران که در بسیاری از ساعات متاسفانه دچار ترافیک های سنگین می شود

محله سعادت آباد و بزرگران نیایش یا هاشمی رفسنجانی می باشد که از دل این محله رد شده است و امداد خودرو شهر

براساس تجربه کاری و همچنین حجم درخواست امداد خودرو در این منطقه اقدام به مستقر کردن گشت فعال نموده است

که بیش از پیش بتوانند امورات امداد رسانی به هموطنان و آسیب دیدگان را رفع و رجوع نمایند.

Leave a Comment