قفل شدن ترموستات | امداد خودرو : دلایل قفل شدن ترموستات خودرو چیست؟

چه کارهایی لاطم هست انجام دهیم تا ترموستات خودرو این چنین قفا نشود؟

قفل شدن ترموستات|امداد خودرو

شماره امداد خودرو و قفل شدن ترموستات : تماس با امداد خودرو شهر در رابطه با کمک و امداد برای قفل شدن ترموستات

در خودروهای سواری در دفعات زیاد اتفاق افتاده است که دلیل اصلی آن عدم بررسی یا چک دوره ای آب و روغن ماشین

می باشد که هموطنان عزیز این کار ساده را پشت گوش می اندازند و سبب خسارات زیادی به خودرو خود می شوند.

Leave a Comment