مقررات رانندگی- مسیر و جهت عبور شامل رانندگان کلیه وسیله نقلیه موظفند از خط عبور یا مسیر عبوری سمت راست راه حرکت نمایندمگر در موارد زیر:

الف)- هنگام سبقت از وسیله نقلیه جلو

ب)- هنگامی که سمت راست راه به هر علتی بسته شده و امکان عبور نباشد.

ج)- هنگام گردش به چپ

در راه هایی که خط کشی شده، وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در صورت نیاز به خروج و تغییر خط حرکت ، احتیاط کامل را نموده و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت رانندگان وسیله نقلیه ای که در خطوط کناری در حرکت هستند وارد خطهای عبور دیگر شوند، در راه هایی که خط کشی ندارند، مقررات رانندگی- مسیر و جهت عبور هرگونه تغییر مسیر حرکت به چپ و راست ممنوع است.مگر با رعایت احتیاط و دادن علامت و رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه هم مسیر و مجاور،همچنین انحراف و تجاوز وسایل نقلیه به مسیر مقابل (مخالف) ممنوع است، مگر در موارد سبقت مجاز و با رعایت ضوابط سبقت.در ذیل نمونه ای از عدم رعایت مقررات رانندگی را به صورت عکس درج کرده که با امداد خودرو و یدک کش خودرو در حال جابجایی و اعزام به میکانیکی می باشد.

رانندگی در بخش وسط راه هایی که به وسیله خط کشی یا علایم دیگر به سه بخش تقسیم شده اند ، به جز برای سبقت گرفتن یا گردش به چپ ، برحسب مورد با رعایت علائم و مقررات مربوط، ممنوع است.

عدم رعایت مقررات رانندگی- خودرو بر-یدک کش خودرو
عدم رعایت مقررات رانندگی-((( تهیه و تنظیم امداد خودرو شهر)))

Leave a Comment