یکی از بهترین و قدیمی ترین خدمات مجموعه امداد خودرو شهر مکانیک سیار غرب تهران

می باشد که در چندین نقطه از شهر دارای تیم های مستقری دو نفره شامل مکانیک سیار

و راننده آن می باشد که بدلیل آن که این شغل و حرفه نیاز به نیروی کمکی می باشد تیم

مستقر شده در نواحی مختلف شهر تهران و مخصوصا غرب تهران به صورت دو نفره می باشند.

مکانیک سیار غرب تهران

Leave a Comment