میکانیک غرب تهران: یکی از بهرتین خدمات مجموعه امداد خودرو شهر اعزام میکانیک به محل

خودرو هموطنان می باشد که به هر علتی خودرو و وسیله نقلیه آنان از ادامه راه بازمانده و یا

اصلا شروع به حرکت نمیکند. مهمترین چیز اعزام به موقع یک میکانیک غرب تهران در محدوده

غرب شهر تهران می باشد که بتواند در کمترین زمان و با قیمت و دست مزدی مقرون به صرفه

ایرادات و عیوب میکانیکی خودرو را موشکافانه بررسی و رفع عیب نماید.

Leave a Comment